Vårt arbetsmiljöarbete bygger på svensk lagstiftning och föreskrifter om arbetsmiljö.

Arona´s arbetsmiljöarbete baseras på arbetsmiljölagstiftningen och har avgörande betydelse för allas säkerhet, hälsa och trivsel. Risker för olycksfall, arbetssjukdomar och arbetsrelaterade besvär skall minimeras. Ett systematiskt arbete med rutiner väl integrerade i det dagliga arbetet och praktiskt tillämpbara instruktioner utgör grunden för Aronas systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Företagets utgångspunkt i arbetsmiljöarbetet är att vi skall ha en helhetssyn med fokus på tre prioriterade områden:

  • Arbetets förutsättningar skall utformas utifrån kända mål, följas upp och utvecklas i dialog med arbetsgruppen/teamet.
  • Individen skall; ges möjlighet till variation, delaktighet och utveckling i sitt arbete. Få möjlighet att utföra arbetet utifrån sina egna förutsättningar. Ta ansvar för sin egen hälsa.
  • Ledaren/chefen skall; arbeta med långsiktigt förebyggande hälsoarbete och kunna tolka tidiga signaler på ohälsa. Stödja och uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter för den enskilde arbetstagaren och arbetsgruppen.